Subvencija šolske prehrane

Staršem  ni več treba oddajati vloge za uveljavljanje subvencije malice ali kosila, saj bodo šole upoštevale podatke iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Vlogo je treba vložiti samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

Subvencijo za malico in kosilo lahko dobijo tudi učenci v rejništvu oziroma prosilci za azil.

Še vedno je potrebna prijava na malico oziroma kosilo v šoli.

 

Šolska malica

Do brezplačne šolske malice so upravičeni otroci, pri katerih neto povprečna plača v RS ne presega 53 % na družinskega člana ali so uvrščeni do 5 dohodkovnega razreda . Vsi ostali malico plačajo.

 

Šolsko kosilo

Obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS 88/16), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Do brezplačnega kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, katerih  povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji ali so uvrščeni do 3 dohodkovnega razreda. Učenci morajo biti prijavljeni na šolsko kosilo.

Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz Centralne evidence učencev vzgoje in izobraževanja po ustaljenem postopku.

Za vse nadaljnje informacije se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo 05 365 38 15 ali v tajništvo 05 365 38 00.

Dostopnost