RAZVOJNE NALOGE

 

RAZVOJNA NALOGA »MREŽENJE ZA KAKOVOST«

Lani smo se kot šola vključili v Razvojno nalogo »Mreženje za kakovost«, kjer smo največ pozornosti posvetilo konceptu prepoznavanja in dela z nadarjenimi učenci ter spoštljivi komunikaciji in dobrim medsebojnim odnosom. Sicer naloga pokriva naslednja področja:
– Dosežki učencev in dosežki otrok v razvoju in učenju
– Profesionalno učenje in delovanje učiteljev
– Varno in spodbudno učno okolje
– Vodenje vrtcev in šol
– Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti s samoevalvacijo
 
Člani tima razvojne naloge so: Petra Ušaj, Andreja Margon-vodja, Polona Pizzoni, Vesna Furlan, Martina Makovec in Darja Gorup.
V razvojni nalogi je sodeloval celoten aktiv strokovnih delavk in delavcev.
 
Izbrana sta bila dva cilja:
1. Izboljševanje in napredek v telesno gibalnih sposobnostih, napredek kritičnega mišljenja in reševanja problemov.
2. Spodbujamo spoštljivo komunikacijo in dobre medosebne odnose med sošolci in sodelavci.
 
Naloga se bo na državni ravni izvajala tudi v novem šolskem letu. Še vedno bomo sledili tema dvema ciljema in sicer na ravni aktivov ali posameznih učiteljev. Primere osvajanja obeh ciljev in primere dejavnosti, ki so bile ponujene otrokom, bodo učitelji predstavljali na pedagoških konferencah. Tim bo pod vodstvom Andreje Margon usmerjal delo ostalih in jih obveščal o vsebinah izobraževanj, ki se jih bomo člani tima udeleževali med letom.

   

RAZVOJNA NALOGA »VARNO IN SPODBUDNO UČNO OKOLJE«

Letos vstopamo v dvoletno razvojno nalogo »Varno in spodbudno učno okolje«. Člani tima razvojne naloge so: Martin Štinjek – vodja, Ingrid Ergaver Bizjak, Lili Krapše, Elizabeta Kodele, Gregor Zagorc in Lea Anželj Vidmar-ravnateljica. Glavni cilj naloge je opolnomočenje šol za čim bolj samostojno uporabo spletne učilnice VSUO Video paketi z namenom, da se na sistematičen način doseže vse učitelje in učence in spodbudi spremembe v kulturi, klimi, odnosih na šoli, pomaga pri krepitvi čustvenih in socialnih veščin s poudarkom na empatiji in samouravnavanju ter ravnanju v zvezi z izzivi z med vrstniškim nasiljem … Ker določene cilje uresničujemo že skozi nalogo mreženje za kakovost, bosta tima obeh medsebojno sodelovala, pripravljala in vodila sodelavce k izpolnitvi vsebin in nalog.

   

DIGITALNA PISMENOST

V lanskem šolskem letu smo se odločili, da bomo napravili načrt za učenje digitalnih veščin za vse učence na šoli. Z različnimi oblikami uvajanja učencev v uporabo računalnika v šolske namene in ponujenimi dejavnostmi, so bili učenci deležni digitalne pismenosti. Učitelji so bili z doseženim zadovoljni – predvsem z interesom, ki so ga učenci pokazali. Zato bomo s temi vsebinami nadaljevali tudi v tem šolskem letu. Tudi te primere dobre prakse bodo učitelji lahko predstavljali na pedagoških konferencah.Vodja tima je računalničar Nejc Premrn.

   

FORMATIVNO SPREMLJANJE POUKA

V pouk uvajamo metodo formativnega spremljanja, ki temelji na večji vključenosti učencev in staršev v načrtovanje učenja, kar pomeni tudi večjo odgovornost za rezultate. Učenci (z učiteljevo pomočjo) načrtujejo svoj osebni cilj, nato pa s pomočjo povratnih informacij ta cilj dosežejo. Formativno spremljanje omogoča učencem, da dosežejo zastavljene cilje in napredujejo v skladu s svojimi sposobnostmi. Teoretično znanje učitelji preizkušamo v praksi. Rezultate spremljamo z metodo akcijskega raziskovanja: načrtujemo, uvajamo spremembe, spremljamo, zbiramo dokaze, nato vrednotimo (reflektiramo) spoznanja in izkušnje in načrtujemo nov krog.
Dostopnost