OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

OPIS OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

V 7., 8. in 9. razredu predmetnik določa pouk izbirnih predmetov, kot del obveznega programa, ki ga glede na interese, želje in zmožnosti učenci izberejo sami.

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. To pomeni, da ne izbira dveh ali treh predmetov, ampak dve oziroma tri ure tedensko. Če učenec izbere tuj jezik Italijanščino, edini predmet, ki se izvaja dve uri tedensko, lahko s soglasjem staršev izbere še en izbirni predmet.

Izbirni predmeti so eno, dvo ali triletni. Vsako leto lahko učenec zamenja izbirni predmet, enoletni predmet lahko obiskuje samo enkrat.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. Starši boste kasneje priložili potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom.

Poleg obveznih izbirnih predmetov lahko učenec 7., 8. in 9. razreda izbere francoščino (2. uri tedensko) kot neobvezni izbirni predmet.

Učenec mora izbirne predmete obiskovati redno, ocenjen je s številčno oceno. Če ima zaključeno negativno oceno, mora opraviti popravni izpit iz tega predmeta.

Učenec, ki razred v tretjem triletju ponavlja, lahko ponovno izbere iste izbirne predmete ali pa izbere povsem druge izbirne predmete.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

OPIS NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti, saj se znanje ocenjuje, ocene pa se vpišejo v spričevalo.

Prisotnost učencev pri neobveznih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih. Vsako odsotnost morajo starši opravičiti.

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

V šolskem letu 2020/21 bomo učencem 4., 5. in 6. razreda ponudili naslednje neobvezne izbirne predmete:

  • ITALIJANŠČINA (2 uri tedensko)
  • UMETNOST (1 uro tedensko)
  • RAČUNALNIŠTVO (1 uro tedensko)
  • ŠPORT (1 uro tedensko)
  • TEHNIKA (1 uro tedensko)

 

Za učence 1. razreda bomo kot neobvezni izbirni predmet ponudili ANGLEŠČINO kot 1. tuj jezik.

Za učence 7., 8. in 9. razreda bomo ponudili FRANCOŠČINO (2 uri tedensko).

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.