OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V 7., 8. in 9. razredu predmetnik določa pouk izbirnih predmetov, kot del obveznega programa, ki ga glede na interese, želje in zmožnosti učenci izberejo sami.

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, izjemoma pa tudi tri ure.  Če učenec izbere tuj jezik Italijanščino, edini predmet, ki se izvaja dve uri tedensko, ni potrebno izbrati še enega izbirnega predmeta.

Izbirni predmeti so eno, dvo ali triletni. Vsako leto lahko učenec zamenja izbirni predmet, enoletni predmet lahko obiskuje samo enkrat.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. Starši boste septembra priložili potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom.

Učenec mora izbirne predmete obiskovati redno, ocenjen je s številčno oceno. Če ima zaključeno negativno oceno, mora opraviti popravni izpit iz tega predmeta.

Učenec, ki razred v tretjem triletju ponavlja, lahko ponovno izbere iste izbirne predmete ali pa izbere povsem druge izbirne predmete.

 

 

Kratke opise posameznih obveznih izbirnih predmetov po razredih najdete na spodnji povezavi:
OPISI OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.

 

 

 

 

 

 


 

 

Dostopnost