Preventivni vzgojni program

Tudi v šolskem letu 2020/2021 bomo na šoli za učence 8. in 9. razredov izvajali preventivni program z naslovom To sem jaz. Verjamem vase. Program, ki so ga zasnovali na oddelku za socialno medicino in promocijo zdravja Zavoda za zdravstveno varstvo Celje, bo potekal v obliki delavnic. Te bomo izvajali v okviru pouka, njihov namen pa je razvijati pri mladostniku pozitivno samopodobo ter izboljšati socialno – komunikacijske komponente.

Učence bomo urili tudi v medvrstniški mediaciji, katere osnovni namen je konstruktivno reševanje konfliktov.

Delavnice bo vodila psihologinja Bojana Stopar.

V tem šolskem letu bo na šoli potekal tudi program socialnega učenja. Namen omenjenega programa je uspešno vključevanje otroka v določen socialni prostor in učenje uspešnega sodelovanja v tem prostoru. Jedro socialnega učenja je razvijanje socialnih veščina. To so oblike vedenja, ki so v pomoč pri uspešnem vključevanju v različne socialne skupnosti in sodelovanju v njih. Program bo temeljil na delavnični obliki dela in izkustvenem učenju v skupinah otrok 4., 5. in 6. razredov. V 4. razredu se bodo izvajale delavnice o učenju, v 5. razredu o konstruktivnem reševanju problemov, v 6. razredu pa bodo obravnavane različne teme, ki vplivajo na spreminjanje, rast in učenje.

Delavnice bosta vodili socialni pedagoginji Ksenija Trampuž Švara in Tjaša Frančeškin.

Za učence 8. razreda pa v sodelovanju s Hišo mladih Ajdovščina enkrat tedensko organiziramo Mladinske delavnice, katerih namen je krepitev in vzpodbujanje razvoja psihosocialne kompetentnosti mladih, pridobivanje ustreznih kognitivnih, emocionalnih in vedenjskih veščin (socialne veščine) ter adekvatnih strategij obvladovanja psihosocialnih življenjskih izzivov, težav in kriz ter spodbujanje in krepitev razvoja osebnostne identitete vsakega posameznika.

Delavnice bo vodila Polona Bratina.

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.

 

 

 

 

 

 


 

 

Dostopnost